Szkoła Podstawowa w Raczkach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

29.01.2019

 Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Raczki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Raczki na rok szkolny 2019/2020

     Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) według zasady, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy.

    Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

    Od dnia 1 września 2019r. wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Raczki będzie realizowane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym.

Ważne! Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do oddziału przedszkolnego, czy punktu przedszkolnego złożą na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej, w której zorganizowano dany oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny.

  Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Oferta

Lp.

Nazwa

Siedziba

Liczba oddziałów

1.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Raczkach

Raczki, ul. Sportowa 1,
16-420 Raczki

3 oddziały
pięciogodzinne

2.

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Raczkach

Raczki, ul. Sportowa 1,
16-420 Raczki

5 oddziałów
dziewięciogodzinnych

3.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wronowie

Wronowo 20,
16-420 Raczki

1 oddział
pięciogodzinny

 

Kategoria: